Stanovy OZ

Stanovy združenia NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY SLOVENSKA (NSJS )

Obsah:

I. Všeobecné ustanovenia
Čl. 1 Názov, sídlo a trvanie združenia
Čl. 2 Cieľ činnosti

II. Členstvo
Čl. 1 Kategórie členstva
Čl. 2 Nadobudnutie členstva
Čl. 3 Zánik členstva
Čl. 4 Práva a povinnosti členov
Čl. 5 Disciplinárna právomoc

III. Organizácia združenia
Čl. 1 Orgány združenia
Čl. 2 Valné zhromaždenie členov združenia
Čl. 3 Výkonný výbor
Čl. 4 Ustanovenia o organizačných jednotkách

IV. Zásady hospodárenia a poplatky
Čl. 1 Zásady hospodárenia
Čl. 2 Členské poplatky

V. Prechodné záverečné ustanovenia
Čl. 1 Podpisové právo a jednanie za združenie
Čl. 2 Platnosť stanov a vznik združenia

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1 – Názov, sídlo a trvanie združenia

1.1  NÁRODNÝ SNEM JEDNOTY SLOVENSKA ( NSJS ) o.z. je občianske združenie založené podľa zákona č.83 z roku 1990 Zb. o združovaní občanov. Toto združenie je právnickou osobou a môže zriaďovať organizačné jednotky, zakladať iné právne subjekty, alebo podľa týchto stanov stať sa súčasťou iných právnych subjektov
1.2 Združenie má názov Národný snem jednoty Slovenska o.z.
1.3 Sídlom združenia je :Domus – biznis centrum,Falešníka 10, 97101 Prievidza
1.4 Združenie je založené na dobu neurčitú

Článok 2 – Cieľ činnosti

2.1 Sociálna pomoc
podpora talentov zo sociálne slabších skupín
poradenská činnosť v sociálnej oblasti

2.2 Kultúra, história a vzdelanie
– pozdvihnutie kultúrnej úrovne a historického povedomia občanov
– podpora tvorivých umeleckých aktivít
– ochrana kultúrneho dedičstva Slovanov
– ochrana a záchrana historických a kultúrnych tradícií Slovenského národa a Slovanstva
– osvetová činnosť a organizovanie kultúrnych a historických podujatí
– umelecká kultúra, mediálna kultúra, menšinová kultúra, ľudová kultúra a alternatívna kultúra
– vzdelávacia činnosť
– realizácia projektov – zakladanie snemov občianskej jednoty v SR
– poradenská činnosť
2.3 Životné prostredie

– ochrana a tvorba životného prostredia
– zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt
– starostlivosť o jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušia, vody, pôdy, živočíchov, rastlín, …)
– ochrana životného prostredia pred zdrojmi znečisťovania
– alternatívne poľnohospodárstvo, agroturistika
– realizácia projektov
– poradenská činnosť

2.4 Telesná kultúra

– rozvoj telesnej kultúry
– športové aktivity, telesná výchova a športové podujatia
– turistika
– pohybová rekreácia
– realizácia projektov
– poradenská činnosť

II. Členstvo

Článok 1 – Kategórie členstva

1.1 Aktívne, plnoprávne členstvo
Toto členstvo možno nadobudnúť postupom uvedeným v týchto stanovách. Aktívni členovia sa podieľajú na činnosti združenia, majú oprávnenie používať zariadenie a vybavenie združenia za podmienok, ktoré združenie určí, majú hlasovacie právo na valných zhromaždeniach združenia, majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia.

1.2 Čestné členstvo
Čestné členstvo v združení navrhuje výkonný výbor združenia a udeľuje ho valné zhromaždenie podľa týchto stanov osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj združenia. Čestný člen má rovnaké práva ako aktívny člen a na valných zhromaždeniach vystupuje s hlasom poradným.

Článok 2 – Nadobudnutie členstva

2.1 O nadobudnutí členstva v obidvoch kategóriách rozhoduje výkonný výbor a to na základe písomnej žiadosti a podľa pravidiel a cenníka poplatkov (členského).
2.2 Prijatie do združenia (nadobudnutie členstva) je viazané na zaplatenie členského poplatku. Výšku členského poplatku stanovuje valné zhromaždenie na nasledujúci rok.
2.3 Rozhodnutie o prijatí či neprijatí za člena združenia sa uchádzačovi oznámi výhradne písomnou formou. Toto rozhodnutie nevyžaduje žiadne zdôvodnenie a nie je proti nemu žiaden opravný prostriedok. Uchádzač môže požiadať o členstvo po uplynutí jedného roka od rozhodnutia o neprijatí.
2.4 Členstvo v združení môže nadobudnúť fyzická i právnická osoba, v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.

Článok 3 – Zánik členstva

3.1 Členstvo v združení zaniká vystúpením člena, vylúčením alebo vyčiarknutím, prípadne úmrtím člena.
3.2 Člen môže zo združenia slobodne vystúpiť. Urobí tak písomnou formou – prehlásením, doručeným výkonnému výboru.
3.3 Člen, ktorý závažným spôsobom poruší stanovy združenia, alebo predpisy a rozhodnutia orgánov združenia, prípadne nedodrží svoje záväzky a bol postupom podľa kapitoly II, Čl. 7 upozornený na možnosť vylúčenia, môže byť rozhodnutím výkonného výboru zo združenia vylúčený. Rozhodnutie o vylúčení člena musí byť členovi doručené na jeho adresu.
3.4 Proti rozhodnutiu o vylúčení sa člen môže odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia, a to písomným a odôvodneným podaním, doručeným výkonnému výboru. O odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie združenia. Výkonný výbor je povinný predložiť odvolanie k prejednaniu na najbližšom valnom zhromaždení členov združenia. Rozhodnutie o vylúčení nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po uplynutí 15 dňovej lehoty na odvolanie v prípade, že odvolanie nebolo dovtedy podané. V prípade, že odvolanie nebolo podané včas a valné zhromaždenie potvrdilo rozhodnutie výkonného výboru o vylúčení,nadobúda rozhodnutie o vylúčení účinnosť dňom nasledujúcim po doručení rozhodnutia.
3.5 Pokiaľ člen nesplní svoju povinnosť zaplatenia členského poplatku napriek dvojnásobnému upozorneniu, môže byť rozhodnutím výkonného výboru zo združenia vyčiarknutý. Rozhodnutie o vyčiarknutí musí byť v písomnej forme s poukázaním na skutočnosť nezaplatenia členského poplatku a nadobúda účinnosť dňom doručenia na známu adresu člena združenia. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
3.6 Vystúpením, vylúčením alebo vyčiarknutím nie je dotknutá povinnosť platby splatných poplatkov a iných podlžností člena voči združeniu.
3.7 Osoba, ktorá bola vylúčená alebo vyčiarknutá, nemá žiadne majetkové ani inénároky a práva voči združeniu.

Článok 4 – Práva a povinnosti členov

4.1 Všestranne usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia.
4.2 Byť informovaný o činnosti združenia a jeho riadiacich orgánov.
4.3 Voliť a byť volený.
4.4 Spolurozhodovať o záležitostiach združenia v rámci valného zhromaždenia.
4.5 Plniť si svoje poplatkové povinnosti vo výške a v termínoch, ktoré stanovia orgány združenia.
4.6 Člen je povinný podrobiť sa schváleným rozhodnutiam orgánov združenia.
4.7 Svojím konaním nepoškodzovať združenie a jeho dobré meno.
4.8 Člen má všetky členské práva a povinnosti dané týmito stanovami, rozhodnutiami a predpismi združenia a jeho orgánov. Členské práva môžu byť obmedzené alebo zrušené iba na základe týchto stanov, prípadne podľa zákona. Práva a povinnosti môžu byť doplnené a upresnené vnútornými predpismi združenia, navrhnutými jeho výkonným výborom.

Článok 5 – Disciplinárna právomoc

5.1 Disciplinárnu právomoc v rámci združenia vykonáva výkonný výbor. Túto právomoc môže preniesť na disciplinárnu komisiu, ak sa rozhodne takúto komisiu vytvoriť. Túto komisiu riadi poverený člen výkonného výboru.
5.2 Členovi, ktorý poruší stanovy združenia alebo predpisy a rozhodnutia orgánov, alebo nedodržiava svoje záväzky a povinnosti voči združeniu, môže byť udelené niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
napomenutie, napomenutie s výstrahou, vylúčenie.

III. Organizácia združenia

Článok 1 – Orgány združenia

1.1 Vrcholným orgánom združenia je valné zhromaždenie členov združenia.
1.2 Výkonný výbor
1.3 Kontrolný výbor
1.4 Do zvolania 1. Valného zhromaždenia riadi činnosť prípravný výbor združenia.

Článok 2 – Valné zhromaždenie členov združenia

2.1 Valné zhromaždenie členov združenia:
volí a odvoláva členov výkonného výboru a kontrolného výboru
schvaľuje volebný poriadok pre voľbu členov výkonného výboru
volí a odvoláva predsedu výkonného výboru
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu výkonného výboru o vylúčení člena združenia
udeľuje na návrh výkonného výboru čestné členstvo
rozhoduje o ďalších záležitostiach združenia, ktoré vyplývajú z týchto stanov a zo zákona
je oboznámené s výročnou správou predloženou výkonným výborom združenia
je oboznámené s účtovnou uzávierkou
schvaľuje zmeny stanov, zánik združenia a majetkové vyrovnania
schvaľuje zriadenie organizačných jednotiek
hlasovacie právo majú všetci členovia združenia
2.2 Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia má každý člen združenia.
2.3 Valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor (1. Zhromaždenie prípravný výbor) najmenej raz za rok. Výkonný výbor zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie,pokiaľ o tom písomne požiada najmenej jedna pätina členov združenia hlasovacím právom. Konanie valného zhromaždenia musí byť členom oznámené písomne alebo iným vhodným spôsobom, najmenej tri týždne pred termínom ktorý stanoví výkonný výbor.
2.4 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním: Voľba členov výkonného a kontrolného výboru prebieha tajným hlasovaním. O ostatných záležitostiach sa hlasuje verejne.
2.5 K platnosti rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím právom, za podmienky prítomnosti najmenej 50 percent členov s právom hlasovať.
2.6 Valné zhromaždenie členov riadi predseda výkonného výboru alebo ním poverený člen výkonného výboru. O rokovaní sa robí zápis. Valné zhromaždenie zvolí overovateľa, ktorý overuje správnosť a úplnosť zápisu. Zápisy z rokovaní sa archivujú po dobu 5 rokov.

Článok 3 – Výkonný výbor

3.1 Výkonný výbor je výkonným a štatutárnym orgánom združenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tieto stanovy neurčujú rozhodovať valnému zhromaždeniu, vrátane návrhov na zmeny a doplnky k týmto stanovám.
3.2 Výkonný výbor má 3 členov, a to predsedu výkonného výboru, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom občianskeho združenia, ďalej podpredsedu a tajomníka, ktorí sú volení valným zhromaždením.
3.3 Členovia výkonného výboru predložia valnému zhromaždeniu návrh na obsadenie funkcie predsedu výkonného výboru. Obsadenie ďalších funkcií je v právomoci výkonného výboru. Členovia výkonného výboru sú volení na 5 rokov.
3.4 Predseda zvoláva a riadi rokovanie výkonného výboru, zastupuje združenie navonok vo veciach, ktoré nie sú zaradené do právomoci výkonného výboru ako celku, alebo valného zhromaždenia.
3.5 Podpredseda zastupuje predsedu združenia v čase jeho neprítomnosti a to vo všetkých veciach prislúchajúcich predsedovi.

3.6 Výkonný výbor môže svojich členov menovať do nasledovných funkcií:
predseda združenia
podpredseda združenia
tajomník združenia
3.7 Výkonný výbor rozhoduje vo všetkých prípadoch verejným hlasovaním, požiadavkou zhodných hlasov nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru.
3.8 O rokovaní výkonného výboru sa robí zápis. Zápisy sa archivujú po dobu 5 rokov.

Článok 4 – Ustanovenia o organizačných jednotkách

4.1 V rámci združenia je možné ustanovovať ďalšie organizačné jednotky.

IV. Zásady hospodárenia a členské poplatky

Článok 1 – Zásady hospodárenia

1.1 Združenie hospodári ako právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou podľa svojho rozpočtu a zodpovednosťou za svoje záväzky podľa zákona. Hospodárenie s majetkom sa riadi v súlade s príslušnými zákonmi SR, všeobecne záväznými predpismi, stanovami združenia a uznesením orgánov združenia.
1.2 Obchodným a účtovným rokom je kalendárny rok.
1.3 Majetok združenia tvoria členské poplatky, dary, dotácie, granty a výnosy z činnosti združenia, výsledky z vlastnej podnikateľskej činnosti, príjmy z obchodného využitia reklamných práv a verejné zbierky.
1.4 Ostatné záležitosti, ktoré súvisia s hospodárením, sa riadia príslušným zákonom.

Článok 2 – Členské poplatky

2.1 Výšku členských poplatkov (členské príspevky) stanovuje valné zhromaždenie na návrh výkonného výboru

V. Prechodné záverečné ustanovenia

Článok 1 – Podpisové právo a jednanie za združenie

1.1 Podpisové právo za združenie má predseda výkonného výboru, za jeho neprítomnosti podpredseda s poverením predsedu.
1.2 Za združenie jedná vo všetkých záležitostiach predseda výkonného výboru, prípadne podpredseda poverený predsedom.
1.3 Výkonný výbor môže písomnou formou splnomocniť k podpisovaniu a jednaniu za združenie v určitých vymedzených veciach inú fyzickú alebo právnickú osobu.
1.4 Výkonný výbor menuje likvidátora na vykonanie likvidácie majetku pri zániku združenia.

Článok 2 – Platnosť stanov a vznik združenia

2.1 Tieto stanovy vstupujú do platnosti dňom podpisu všetkými členmi prípravný výboru, ktorý bol ustanovený k založeniu združenia. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

sk_SKSlovak