Prihláška za člena o.z. Národný snem Jednoty Slovenska

minimálne 5€ mesačne, prevedené na transparentný účet o.z. NSJS SK39 0900 0000 0051 7709 3874
Účel spracúvania, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Som si vedomá/ý, že v prípade, ak som uchádzačom o členstvo v o.z. Národný snem Jednoty Slovenska, právnym základom pre spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dátum narodenia, adresa, email, mobil a podpis, je oprávnený záujem o.z. Národný snem Jednoty Slovenska podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR vzťahujúci sa na ochranu dobrého mena a dobrej povesti o.z. NSJS. Doba uchovávania uvedených osobných údajov je do zániku o.z. Národný snem Jednoty Slovenska, alebo do ukončenia aktívneho členstva. Osobné údaje sa využívajú v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov, za účelom vedenia databázy členskej základne o.z. Národný snem Jednoty Slovenska, ako aj pre iné vnútorné potreby o.z. NSJS, vrátane zasielania noviniek, sms správ a inej korešpondencie.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedám za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môžem prevádzkovateľovi spôsobiť. V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy oprávnených záujmov o.z. NSJS, máte právo voči takémuto spracúvaniu podať námietku podľa čl. 21 GDPR. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu, právo na obmedzenie spracovania a vymazanie osobných údajov a právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Zodpovedná osoba podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov: Jana Boboková, Mgr. Tamara Teslíková

o.z. Národný snem Jednoty Slovenska, IČO: 53529138, číslo registrácie: VVS/1-900/90-60892 zo dňa22.02.2021

Transparentný účet: SK39 0900 0000 0051 7709 3874

Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so Stanovami o.z. Národný snem Jednoty Slovenska, s ktorými sa stotožňujem a v prípade prijatia za člena o.z. Národný snem Jednoty Slovenska, zaväzujem sa ich dodržiavať.

Bol/a som oboznámený/á s ideologickým smerovaním o.z. Národný snem Jednoty Slovenska.

Zaväzujem sa, že počas členstva sa budem aktívne podieľať na cieľoch o.z. Národný snem Jednoty Slovenska.

Som si vedomý/á, že členský dar na chod združenia je minimálne 5€ mesačne, ktorý budem posielať na transparentný účet o.z. NSJS: SK39 0900 0000 0051 7709 3874

sk_SKSlovak